Algemene Voorwaarden

versie 2018.1
Squash & Cardiofit Centrum Zwolle = SQZ

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen SQZ en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel uit:

Algemeen

 • Door ondertekening van het inschrijf -, en/of mutatieformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en huishoudelijk- en ordereglement te hebben doorgenomen, zonder reserve te aanvaarden en zich naar de inhoud daarvan te zullen gedragen.
 • De sportbeoefenaar verbindt zich hierbij tot het vergoeden van eventuele schade, al dan niet opzettelijk toegebracht aan enige eigendom van SQZ.
 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Bij verlies, diefstal of vernieling van de ledenpas is men verplicht een nieuwe ledenpas te kopen.
 • SQZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de tarieven en de abonnementenstructuur, zonder dat het lid het recht neemt om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 • Bij binnenkomst in het centrum moet iedereen zich melden bij de receptie. Leden kunnen door middel van de ledenpas door de reader heen te halen, toegang krijgen tot het centrum. Indien een lid zijn pas vergeten is, zal hij/zij zich melden, zodat het baliepersoneel handmatig toegang verschaft tot het centrum.
 • SQZ behoudt zich het recht voor om op erkende feestdagen te sluiten en/of om het centrum of banen beschikbaar te stellen aan leden in verband met evenementen en/of competitiewedstrijden en -trainingen. In juli en augustus hanteert SQZ gewijzigde openingstijden.

Lidmaatschap

 • Bij het aangaan van een lidmaatschap is men verplicht een scanfoto van zich te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie. Indien dit nog niet gebeurd is, vragen wij u om uw medewerking.
 • Ieder lid van SQZ verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om SQZ binnen 14 dagen, nadat de wijziging heeft plaats gevonden, te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.
 • Leden met een abonnement met automatische incasso sluiten altijd een abonnement af van tenminste één jaar, daarna wordt het abonnement telkens met een maand verlengd. De opzegtermijn van deze abonnementen bedraagt een kalendermaand, de datum van het opzegformulier is daarbij bepalend.
 • Indien de opzegging per mail of per post geschiedt, geldt de ontvangstdatum van de mail of het poststempel van de brief.
 • Abonnementen met een contante betaling worden afgesloten voor vijf maanden of één jaar. Na verloop van de contractperiode stopt het abonnement automatisch. Indien men verder wil sporten, dient een nieuw abonnement te worden afgesloten.
 • Mondelinge en telefonische opzeggingen worden door SQZ niet geaccepteerd.
 • Bij een opzegging kan men alleen gebruik maken van het officiële mutatieformulier van SQZ of per email naar info@squashzwolle.nl
 • Het mutatieformulier van SQZ kan opgehaald worden bij de receptie van SQZ.
 • Indien de opzegging via de post gaat, is de datum van het poststempel van de brief bepalend.
 • Indien men toch vroegtijdig gaat stoppen met het lidmaatschap is men verplicht de resterende contributie te betalen met uitzondering van een doktersverklaring.
 • Na een correcte opzegging van het lidmaatschap blijft het membership 1 jaar geldig, de datum van het einde van het lidmaatschap is hierbij bepalend.
 • De borg van een proefmaand of actieabonnement is geldig tot 1 maand na de einddatum van het actieabonnement.
 • Leden van SQZ kunnen geen gebruik maken van de door SQZ aangeboden acties, tenzij anders vermeld.

Betalingen

 • De tarieven en andere financiële zaken van SQZ staan vermeld in de tarievenfolder van SQZ, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en dat onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Steeds de laatste versie van de tarievenfolder is geldend. SQZ behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, tarieven, lidmaatschapstructuren en/of groepstrainingen aan te passen. Deze aanpassing geschiedt minimaal één maal per jaar, en zal via de tarievenfolder bekend worden gemaakt. Aanpassing van de tarieven, lidmaatschapstructuren en/of groepstrainingen geeft het lid geen recht om tussentijds de overeenkomst te beëindigen.
 • Betaling van alhetgeen het lid aan SQZ verschuldigd is, dient vooraf te geschieden, hetzij à contant, danwel overboeking op één der rekeningnummers van SQZ, of daarmede gelijk te stellen verrichting, tenzij tussen SQZ en het lid schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie danwel anderszins en, indien van toepassing binnen de door SQZ gestelde betalingstermijn.
 • Indien het lid gebruik maakt van de door SQZ, onder nader te bepalen condities, die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan SQZ te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan SQZ afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank, – of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.
 • Automatische betalingen geschieden per periode. Per jaar zijn er 12 betalingsperiodes. Indien u zich aanmeldt voordat de automatische betaling start, betaalt u het resterende maandbedrag contant bij inschrijving.
 • Mocht automatische overboeking wegens stornering niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van SQZ het bedrag van afschrijving, verhoogd met de stornerings-, en administratiekosten van SQZ, terstond en à contant aan te zuiveren. Indien blijkt, dat automatische overboeking 2 maal achtereen wordt gestorneerd, is SQZ zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en ineens, verhoogd met kosten op te eisen. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens SCZ rustende betalingsverplichting, dan is SQZ gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betalingsplichtig.
 • Over elk openstaand bedrag is het lid aan SQZ verschuldigd een vertragingsrente 1% per betalingsperiode, een gedeelte van een periode te rekenen voor een gehele, tot algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien SQZ een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen geeft, is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. Deze kosten worden tussen SQZ en het lid gefixeerd op 15% over het openstaande bedrag en rente, met een minimaal bedrag van 75 euro, dit alles exclusief omzetbelasting en zijn niet vatbaar voor rechterlijke matiging.

Aansprakelijkheid

 •  SCZ sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die het lid uit krachte van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt, uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens SQZ. Het lid vrijwaart ter zake SQZ voor elke aanspraak ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel danwel inmateriaal. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van SQZ ter zake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Faciliteiten

 • Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die SQZ aanbiedt binnen het overeengekomen kader. Daaraan zijn voorwaarden verbonden, die zijn neergelegd in het huishoudelijke-, en ordereglement van SQZ, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en dat onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Het reglement is bovendien op verzoek kosteloos te verkrijgen bij de administratie van SQZ.
 • SQZ behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen, indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt, steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend.
 • Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 • Door ondertekening van het inschrijf-, en/of mutatieformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar de inhoud daarvan te zullen gedragen.
 • Indien men op rekening wil gaan consumeren, moet men een batig saldo hebben. Hiervoor kan men een storting doen op de ledenpas. De ledenpas zal hierna als geldig betaalmiddel dienen.

Overige bepalingen

 • Om redenen van veiligheid en preventie zijn specifieke ruimten van SQZ voorzien van beveiligingsapparatuur, waaronder camera’s. SQZ garandeert het lid, dat geluid, en/of beeldmateriaal niet aan derden ter inzage en/of beschikking wordt gesteld en uitsluitend als bewijsmiddel ten behoeve van Justitie zal dienen bij geconstateerde laakbare en/of strafbare feiten bij SQZ. Het lid verklaart hiertegen geen bezwaar te hebben.
 • In het geval de voorwaarden van SQZ niet voorzien in een ontwikkeling en /of situatie heeft SQZ het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid en is bindend. Een aanvulling op de voorwaarden geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.