Disclaimer

Algemeen
Squash & Cardiofit Centrum Zwolle (Kamer van Koophandel 66782112), hierna te noemen Squash Zwolle, verleent u hierbij toegang tot www.squashzwolle.nl (hierna: de ‘Website’). Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Squash Zwolle behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website en in de nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door Squash Zwolle met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website en/of in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Squash Zwolle is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de nieuwsbrieven die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links op de Website en/of in de nieuwsbrieven leiden naar websites buiten het domein van Squash Zwolle, welke geen eigendom zijn van Squash Zwolle, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Website van Squash Zwolle. Hoewel Squash Zwolle uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrechten
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten) van de Website blijven te allen tijde voorbehouden aan Squash Zwolle dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Squash Zwolle dan wel haar licentiegevers. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Emaildisclaimer
Squash Zwolle wil u erop wijzen dat de inhoud van e-mailberichten en alle daarbij meegestuurde bijlagen vertrouwelijk kunnen zijn en uitsluitend bestemd zijn voor geadresseerde(n). Indien u een e-mailbericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender te informeren door dit e-mailbericht te retourneren en het e-mailbericht niet te gebruiken en te verwijderen.

Squash Zwolle acht het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail. Mede gelet op de mogelijke vertrouwelijkheid van de inhoud van een e-mailbericht, verwacht Squash Zwolle van u dat u een ontvangen e-mailbericht niet zomaar zonder voorafgaande toestemming van de verzender verder verspreidt, op enige wijze openbaar maakt of kopieert.

Squash Zwolle benadrukt dat aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail, risico’s kleven. Squash Zwolle gaat er vanuit dat u als gebruiker van digitale communicatiemiddelen, deze risico’s, waaronder niet gegarandeerde bezorging van e-mailberichten en eventuele bijlagen, onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen, vertraging of virussen, aanvaardt.