Privacy Statement

Versie 2018.1

Squash & Cardiofit Centrum Zwolle (Kamer van Koophandel 66782112), hierna te noemen Squash Zwolle, respecteert de privacy van bezoekers van de website www.squashzwolle.nl (hierna: de ‘Website’) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Squash Zwolle verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en data (hierna: ‘Persoonsgegevens’) verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website, het hebben of aangaan van een lidmaatschap bij Squash Zwolle of deelname aan activiteiten.

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens Website
Squash Zwolle behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Squash Zwolle verzamelt o.a. Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de Website en bij het abonneren op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het beantwoorden van de vragen alsmede, geïnteresseerden op de hoogte te houden van het nieuws over de ontwikkelingen binnen en rond Squash Zwolle.

Contactformulier
Als u het contactformulier op de Website invult, dan worden de gegevens die u aan Squash Zwolle toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Squash Zwolle verzamelt in dit kader uw naam en e-mailadres, nu opgave van deze gegevens verplicht is. Het opgeven van de eventuele naam van uw organisatie en telefoonnummer is optioneel. De door u verstrekte Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrieven
Squash Zwolle biedt een nieuwsbrief aan, waarin informatie, activiteiten, ontwikkelingen, nieuws, ed. wordt medegedeeld. Uw naam en e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Behoudens, in sommige gevallen, de verstrekking van uw gegevens aan bewerkers van Squash Zwolle. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzenden van de nieuwsbrieven.

Voor analyse van de nieuwsbrief wordt bijgehouden op welke links er wordt geklikt.

De nieuwsbrieven worden verstuurd d.m.v. Mailchimp. Wij hebben een bewerkingsovereenkomst met hun afgesloten. Zodra u zich afmeld voor de nieuwsbrief wordt u direct uit het mailbestand verwijderd.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Standaard worden deze gegevens na 24 maanden verwijderd.

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens Lidmaatschappen
Indien u lid bent of een lidmaatschap wilt aangaan verwerkt Squash Zwolle (mogelijk) de onderstaande Persoonsgegevens.
-Voor registratie lidmaatschap de relevante contactgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer;
-Voor inning contributie: bankgegevens/ betaalmethode/ betaalgeschiedenis;
-Voor registratie lidmaatschap, analyse ledenbestand en controle minimum leeftijd fitness: geboortedatum;
-Voor contributieheffing en analyse ledenbestand: type lidmaatschap, datum aanvang lidmaatschap, datum beëindiging lidmaatschap;
-Voor competitie en wedstrijdzaken waar relevant: registratienummer Squash Bond Nederland;
-Voor baanreservering: naam, foto, emailadres, adresgegevens, telefoonnummer;
-Voor controle studentlidmaatschap waar relevant: kopie bewijs van inschrijving studie

Losse baanhuur
Squash Zwolle verwerkt (mogelijk) de volgende Persoonsgegevens van u indien u baanhuurder bent:
-Voor reservering huurbaan de relevante contactgegevens: naam, aantal personen, telefoonnummer, emailadres
-Voor registratie betaling huurbaan: kosten, betaald
-Voor reservering huurbaan en gebruikersanalyse: datum en tijd huurbaa, reserveringstype, baan nummer, duur reservering

Deelname activiteiten
Squash Zwolle organiseert diverse activiteiten waaraan met of zonder lidmaatschap kan worden deelgenomen. Om hieraan deel te namen zijn de naam en het mailadres benodigd. Deze gegevens worden gebruikt om de deelnemers op de hoogte te houden van ontwikkelingen m.b.t. de activiteit en voor benadering bij toekomstige activiteiten.

Informatie, wijziging en bezwaar
U kunt contact opnemen met de afdeling administratie via info@squashzwolle.nl voor:
-meer informatie over de wijze waarop Squash Zwolle persoonsgegevens verwerkt;
-vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
-inzage in de persoonsgegevens via Squash Zwolle met betreking tot u verwerkt;
-bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Squash Zwolle.

Beveiliging
Squash Zwolle heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de Persoonsgegevens of dat de Persoonsgegevens verloren gaan.

Derden
Bij deelname aan competities worden uw gegevens verstrekt aan: Squash Bond Nederland, Euregio Squash.
Wijzigingen Privacy Statement
Squash Zwolle behoudt zich het recht deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd.